Make your digital presence Official 使您的数字化存在正式化 ทำให้การแสดงตนแบบดิจิทอลของคุณเป็นทางการ

English

中文

ไทย

OfficialMedia Signature

Authentic branding, professional level digital services and website development for the new decade. 新十年的真实品牌和专业水平数字服务以及网站开发。 การสร้างแบรนด์ที่แท้จริงและบริการดิจิทอลระดับมืออาชีพและการพัฒนาเว็บไซต์สำหรับทศวรรษใหม่

OfficialMedia Logo

A full service web agency building for tomorrow. 面向明天的全面服务Web代理机构。 หน่วยงานเว็บที่ให้บริการเต็มรูปแบบเพื่อวันพรุ่งนี้

What We Offer

New Brands 新品牌 แบรนด์ใหม่

Domain Registration 域名注册 การจดทะเบียนโดเมน

From registering your name as a '.com', and keeping it secure, to registering a trademark for your brand. Your digital presence will be recognisable. We have you covered every step of the way. 从将您的名字注册为“ .com”并保持其安全性,到为您的品牌注册商标。您的数字身份将被识别。我们为您涵盖了方法的每一个步骤。 ตั้งแต่การลงทะเบียนชื่อของคุณเป็น '.com' และการรักษาความปลอดภัยไปจนถึงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับแบรนด์ของคุณ สถานะดิจิทอลของคุณจะเป็นที่จดจำ เราดูแลคุณทุกขั้นตอน

Brand Consistency 品牌一致性 ความสม่ำเสมอของตราสินค้า

Creating a style guide for your brand, including a colour scheme and font selection (usually a Google Font). All of this will make your brand unique and instantly recognisable, with as little as an icon or a font in a certain style. 为您的品牌创建样式指南,包括配色方案和字体选择(通常为Google字体)。所有这些以及我们的一些秘密调味料,将使您的品牌以某种风格的图标或字体就可被识别。 การสร้างคู่มือสไตล์สำหรับแบรนด์ของคุณรวมถึงโทนสีและการเลือกแบบอักษร (โดยปกติจะเป็นแบบอักษรของ Google) ทั้งหมดนี้และ sauce ลับบางส่วนของเราจะทำให้แบรนด์ของคุณเป็นที่รู้จักด้วยไอคอนหรือแบบอักษรในรูปแบบหนึ่ง ๆ

High End Design & Performance 高端设计和性能 การออกแบบและประสิทธิภาพระดับ High End

OfficialMedia utilizes the latest development technologies, making your website perform at lighting speed and future-proofing the site for any further development work required. OfficialMedia利用最新的开发技术,使您的网站以光明的速度运行,并为将来进行进一步的开发工作打下了基础。 Official Media ใช้เทคโนโลยีการพัฒนาล่าสุดทำให้เว็บไซต์ของคุณทำงานด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสำหรับงานพัฒนาเพิ่มเติมที่จำเป็นในอนาคต

New Brands graphic
Established Brands graphic
What We Offer

Established Brands 知名品牌 แบรนด์ที่สร้างขึ้นแล้ว

Brand Protection 品牌保护 การปกป้องแบรนด์

We use our proprietary methodology to protect your brand identity. From social media channels, to domain names, to intellectual property you haven’t even considered yet. We Officially have you covered. 我们使用我们专有的方法来保护您的品牌形象。从社交媒体渠道到域名,再到知识产权,您都还没有考虑过。我们正式覆盖了您。 เราใช้วิธีการที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราเพื่อปกป้องเอกลักษณ์ของแบรนด์ของคุณ ตั้งแต่ช่องทางโซเชียลมีเดียไปจนถึงชื่อโดเมนไปจนถึงทรัพย์สินทางปัญญาที่คุณยังไม่ได้พิจารณา เราได้ครอบคลุมคุณอย่างเป็นทางการแล้ว

Domain Authority 域授权 Domain Authority

The technology and methodology we use keeps the reality of the internet in mind. Your brand will not be overtaken on Google and enjoy unrivalled authority in its sector. 我们使用的技术和方法牢记互联网的现实。您的品牌不会在Google上被超越,并在其行业中享有无与伦比的权威。 เทคโนโลยีและวิธีการที่เราใช้ช่วยให้คำนึงถึงความเป็นจริงของการใช้อินเทอร์เน็ต แบรนด์ของคุณจะไม่ถูกครอบงำบน Google และได้รับอำนาจที่ไม่มีใครเทียบได้ในภาคส่วนของตน

Security & Scale 安全与规模 ความปลอดภัยและมาตราฐาน

We keep it safe. From user data, to payment processing. All sites use SSL, with all sensitive elements being encrypted. Even when it comes to DDOS, our team members are experienced with the different technologies that can be utilised to avert attacks without compromising your conversion rate. 我们保持安全。从用户数据到付款处理。所有站点均使用SSL,并且敏感元素已加密。即使在DDOS方面,我们的团队成员也对各种技术都有着丰富的经验,这些技术可用于避免攻击而不会影响您的转换率。 เรารักษาความปลอดภัย ตั้งแต่ข้อมูลผู้ใช้ไปจนถึงการประมวลผลการชำระเงิน site ทั้งหมดใช้ SSL และองค์ประกอบที่ละเอียดอ่อนจะถูกเข้ารหัส แม้ว่าจะเป็นเรื่อง DDOS สมาชิกในทีมของเราก็มีประสบการณ์กับเทคโนโลยีต่าง ๆที่สามารถใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีโดยไม่ทำให้ Conversion ของคุณลดลง

Methods

PokerVIP - Online Poker Strategy, Tips, Rakeback and Bonuses
https://pokervip.com

Methods 方法 วิธีการ

We do things properly and follow a three-pronged process when developing our clients’ digital brand identity. 在开发客户数字品牌标识时,我们会做正确的事情,并遵循三个步骤。 เราทำสิ่งต่างๆอย่างถูกต้องและปฏิบัติตามกระบวนการ สามขั้นตอน ในการพัฒนาเอกลักษณ์แบรนด์ดิจิทอลของลูกค้าของเรา

Case Study 案例分析 กรณีศึกษา

Finding 寻找 การค้นหา

Locate your business sector or speciality, thus creating a fit-for-purpose digital brand presence.

Specifically this can include identifying keywords to target, which will also influence design choices such as colour palette, logo design and overall web page / campaign design.
找到您的业务部门或细分市场,并制定计划以确保适合您品牌的数字化形象。

具体来说,这可以包括识别要定位的关键字,这也将影响设计选择,例如调色板,徽标设计和总体网页/广告系列设计。
ค้นหาภาคธุรกิจหรือเฉพาะกลุ่มของคุณและสร้างแผนเพื่อให้แน่ใจว่าเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการนำเสนอดิจิทอลสำหรับแบรนด์ของคุณ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจรวมถึงการระบุคำหลักเพื่อกำหนดเป้าหมายซึ่งจะมีผลต่อตัวเลือกการออกแบบเช่น พื้นหลัง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบหน้าเว็บ / แคมเปญโดยรวม

Finding

Gacha HerbalAnti-aging, anti-itching, and antioxidation.
https://gachaherbal.com

Minding

Online Poker League - The Worlds Biggest Poker League
https://onlinepokerleague.com

Minding 介意 การเอาใจใส่

The creation of your digital product, based on information gathered during the ‘finding’ process. This includes website development of initial designs, and iteration of this process.

During this process, SSL is implemented, and the most rigorous standards followed, ensuring that our clients’ digital presence is built on lasting solid foundation.
根据在“查找”过程中收集到的信息来创建数字产品。这包括初始设计的网站开发和此过程的迭代。

在实施SSL的过程中,并遵循最高标准,以确保您的数字业务在未来数年中可以打下坚实的基础。
การสร้างผลิตภัณฑ์ดิจิทอลโดยอาศัยข้อมูลที่รวบรวมระหว่างกระบวนการ "ค้นหา" ซึ่งรวมถึงการพัฒนาเว็บไซต์ของการออกแบบเริ่มต้นและการทำซ้ำของกระบวนการนี้

ระหว่างการใช้ SSL และมีการปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดเพื่อให้แน่ใจว่าสถานะดิจิทอลของคุณดำรงอยู่บนรากฐานที่มั่นคงในอีกหลายปีข้างหน้า

Grinding 打磨 การสเถียร

Assistance with maintaining and updating your new digital asset.

All websites should be built with an eye to the future, making it easy for the client to update text, add products and images. Our guiding principle “a regularly updated website is a valuable one”.
帮助维护和更新您的新数字资产。

所有网站的构建都着眼于未来,这使客户可以轻松地更新文本,添加产品,图像以及总体上牢记“定期更新的网站是有价值的网站”的原则。
ความช่วยเหลือในการดูแลและอัปเดตข้อมูลดิจิทัลใหม่ของคุณ

เว็บไซต์ทั้งหมดสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงอนาคตทำให้ง่ายสำหรับลูกค้าในการอัปเดตข้อความ เพิ่มผลิตภัณฑ์ รูปภาพ โดยรวมคำนึงถึงหลักการ "เว็บไซต์ที่อัปเดตเป็นประจำเป็นสิ่งที่มีคุณค่า"

Grinding

180Vita - Performance Based Marketing
https://180vita.com

Make your digital presence Official 使您的数字化存在正式化 ทำให้การแสดงตนแบบดิจิทอลของคุณเป็นทางการ

Websites and digital media continually evolve. As our name suggests, you can trust OfficialMedia to lay the foundations for the future of your brand. Never be left behind and always be in the driving seat. Have us build your online launchpad and take control from there or contract us for the long term evolution of your brand. 网站和数字媒体不断发展。顾名思义,您可以信任OfficialMedia为品牌的未来奠定基础。切勿遗忘,始终坐在驾驶座上。让我们来构建您的在线启动板并从那里进行控制,或者与我们签约以长期发展您的品牌。 เว็บไซต์และสื่อดิจิทอลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามชื่อของเราคุณสามารถไว้วางใจ OfficialMedia เพื่อวางรากฐานสำหรับอนาคตของแบรนด์ของคุณ โดยคุณไม่ต้องกระทำการใดๆ ทางเราจะเป็นคนจัดการให้เอง เราสร้าง Launchpad ออนไลน์ของคุณและควบคุมจากที่นั่นหรือทำสัญญากับเราเพื่อวิวัฒนาการในระยะยาวของแบรนด์ของคุณ

+44 77 7011 7011

hello@officialmedia.com

22 Stafford Street, Edinburgh, Scotland, EH3 7BD

OfficialMedia Signature